ลวดเชื่อมเงิน
Silver Brazing Wire/Rod

 

ลวดเชื่อมเงิน 15% ชนิดลวด ขนาด 1.5mm.*450mm
 

 

ลวดเชื่อมเงิน 35% ชนิดแบน ขนาด 40mm.*0.5T


Silver Brazing Alloy              
High silver brazing alloy is composed of silver or silver based alloy. It has perfect welding effect with low melting pointfine wettability and extensive flow property. For its high strength, good plasticity,good electric conductivity and corrrosion resistance, it can be used for welding all kinds of ferrous and non-ferrous metals except aluminum, magnesium and other low melting point metals.
                   
Brazing Alloy Composition(%) Melting Range Principal areas of application Applicable scope
(oC)
Ag Cu Zn Ni Impurities Total Solidus Liquidus
Sag-10 9-11 52-54 36-38     815 850 The melting point is high, the sheet flood attachment plasticity is bad Is mainly suitable for the steel hard alloy copper, the copper alloy
Sag-20 19-21 40-42 38-40   690 810 The melting point is slightly high, the sheet flood attachment plasticity has the improvement
Sag-25 24-26 40-42 33-35   700 800 The sheet flood is good, rock drill seam bright and clean good braze ability and proper intensity Is suitable in the steel, the stainless steel, copper, in the copper alloy parts braze welding refrigerator air conditionings nation tube.
Sag-35 34-36 29-31 34-36   685 755 The braze welding temperature decreases the attachment overall performance improvement Is suitable in the steel, the stainless steel, the copper alloy part welding.
Sag-50 49-51 33-35 14-18   690 775 The attachment intensity bears the impulse high Is suitable in the electricity, the dairy product, the food industry the steel, copper, the copper alloy braze welding.
Sag-72 71-73 21-29     779 779 The eutectic solder does not contain the zinc braze welding temperature to be high Is suitable in the gas protection, the vacuum brazing.